Ürün sorumluluk sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, sigorta ettiren üreticilerin, zarar gören üçüncü kişilere karşı yükümlü bulundukları tazminat borçlarını temin eden bir pasif zarar sigortasıdır.

Ürün sorumluluğu sigortası ile, ürettiği ürünlerdeki güvenlik eksikliği nedeniyle üçüncü kişilerde meydana gelen kişi veya mal zararlarından dolayı, üreticinin hukuki sorumluluğu temin edilmektedir. Başka bir anlatımla, bu sigorta ile üretici ve onun gibi sorumlu olan diğer kişilerin, güvenli olmayan ürünlerden kaynaklanan üçüncü kişi zararı nedeniyle doğan hukuki sorumluluğu koruma altına alınmaktadır.

Bu sigorta ile teminat kapsamına alınan risk; sigortalının, güvenli olmayan ürünleri piyasaya sürmüş ve bu ürünlerin üçüncü kişilere zarar vermiş olması nedeniyle, hukuken sorumlu sayılması ve üçüncü kişilere tazminat ödeme zorunluluğu altında olmasıdır. Diğer isteğe bağlı sorumluluk sigortası türlerinde olduğu gibi, bu sigortada da öncelikli amaç, sorumluluk dolayısıyla sigortalının malvarlığında meydana gelen eksilmeyi temin etmektir. Bu sigorta sayesinde üreticiler, gelecekte karşılaşabilecekleri miktarı belirsiz olan tazminat talepleri yerine, fiyatlara yansıtıp alıcı kitlesi ile paylaşabileceği sigorta primini ödeyerek, bu konudaki muhtemel sorumluluğunu sigortacıya devretmekte ve özellikle katastrofik rizikoların oluşturabileceği mali yıkımlardan korunmuş olmaktadır. Böylece üreticiler, bu riskleri alıcı kitlesi ile de paylaşmış olmaktadır. Ülkemizde halen ürün sorumluluğu sigortasının, işletme veya üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile birlikte temin edildiği uygulamada görülmektedir. Ülkemiz uygulamalarında, konservasyonların düşük miktarlarda tutulduğu, bu yolla riskin çoğunun reasürörlere aktarılarak adeta bir acente gibi çalışıldığı görülmektedir

ÜRÜN SORUMLULUĞU KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Genel olarak sorumluluk, kısaca, hukuka aykırı bir davranışın hukuk düzeni tarafından öngörülen hukuki ve cezai sonuçlarına katlanma yükümlülüğüdür. Çeşitli hukuk dallarına özgü sorumluluk tipleri (örneğin, cezai sorumluluk, idarenin sorumluluğu, vergi sorumluluğu, hukuki sorumluluk) bulunmaktadır. Kişilerin bazı davranışları bu sorumluluk tiplerinden sadece birinin veya birkaçının doğmasına sebep olabilir. Bir borcun ifa edilmemesi borçlunun hukuki sorumluluğunu doğurur. Bu anlamda hukuki sorumluluk, tazminat borcunun konusunu teşkil etmektedir.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Ürün sorumluluk sigortası, sigorta poliçesi ile teminatı altına alınan riskin gerçekleşmesi durumunda, ürünlerin üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar nedeniyle, bu kişilerin sigorta ettiren üreticiden (veya diğer sorumlulardan) talep ettiği tazminatların, onun malvarlığında eksilme şeklinde ortaya çıkaracağı gerçek zararı temin eden bir zarar sigortası türüdür. Ürün sorumluluk sigortasında sigorta tazminatı, zarar sigortalarındaki prensiplere aynı şekilde tespit ve hesap edilecektir. Örneğin, güvenli olmayan bir ürünün, üçüncü bir kişinin ölümüne veya maluliyetine yol açması halinde, geride kalanların destekten yoksun kalma veya malul olanın kalıcı ve geçici iş göremezlik zararları hesaplanacak ve tazmin edilecektir. Benzer şekilde, tedavi giderleri de, sarf edildiği usulüne uygun olarak ortaya konulduğu takdirde, sigortacı tarafından karşılanacaktır.

Ürün sorumluluk sigortası, sigorta ettiren üreticilerin, zarar gören üçüncü kişilere karşı yükümlü bulundukları tazminat borçlarını temin eden bir pasif zarar sigortasıdır. Bu sigorta rizikonun konusuna göre ise bir malvarlığı sigortasıdır. Bu kapsamda, ürün güvenliği düşüncesi, piyasaya sürülen ürünlerin kullanıcılarının veya etki alanındaki üçüncü kişilerin can ve mal güvenliklerinin hukuken koruması gerekliliği, başka bir anlatımla, bir ürünün amacına uygun ve miadında kullanıldığında, azami koruma sağlaması gerekliliğidir.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *