İstasyonların sıfır atık sistemine geçişi için son tarih 31 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinin 31 Aralık 2020’ye kadadr Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçmeleri gerekiyor.

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre,  sıfır atık sistemi kurmakla yükümlü tutulanların aynı zamanda Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi almaları da gerekiyor.

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULACAK?

TABGİS’ten konuyla ilgili yapılan bilgilendirme açıklamasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı hakkında detaylar belirtildi. Buna göre akaryakıt istasyonlarının da dahil olduğu ve Yönetmelikte tanımlanan bina ve yerleşkeler grubunda yer alanlar aşağıdaki kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemini oluşturacaklar.

1.    Oluşan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi,

2.    Oluşan atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkların ayrı olarak biriktirilmesi,

3.    1. ve 2. kriterlerde belirtilmeyen tehlikesiz ve tehlikeli özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların ilgili mevzuatına uygun olarak biriktirilmesi,

4.    Biyo-bozunur atıkların, yoğun oluşum gösterdikleri çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı yerler gibi noktalarda ayrı olarak biriktirilmesi,

5.    Biriktirme ekipmanlarında renk kriterine uyulması, atığa özgü bilgilendirici işaret veya yazıların yer alması,

6.    Tüm biriktirme ekipmanlarının ihtiyaca ve ilgili mevzuatında verilen kriterlerine uygun hacim, adet ve özellikte olması,

7.    Biriktirilen atıkların ilgili idarenin toplama sistemine ve/veya izin ve/veya çevre lisansı bulunan atık işleme tesislerine teslim edilmek üzere, oluşturulan geçici depolama alanında toplanması,

8.    Sıfır atık yönetim sistemine ilişkin gerekli bilgilendirme eğitimlerinin verilmesi,

9.    Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan mevzuat doğrultusunda almakla yükümlü olduğu izin ve/veya çevre izin/lisanslarının bulunması,

10.  Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları; tüketiciler tarafından iade edilmek istenen depozitolu içecek ambalajlarının toplanması amacıyla Bakanlıkça esasları belirlenen depozito sistemine katılım sağlamakla ve uygulamakla, (Bu kritere uyum 1/1/2021 yılından itibaren aranacaktır)

SİSTEMİN KURULUM AŞAMALARI NELER OLACAK?

Yönetmelikte, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulması için izlenmesi gereken yol haritası şu şekilde belirlendi;

a) Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri oluşturulur.

b) Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için, uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda;

1) Mevcut Durum Tespiti: Tüm atıkların kaynağı, türü, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin mevcut durum tespiti yapılır.

2) İhtiyaç Analizi: Ayrı biriktirilecek atıklar için biriktirme ekipmanları ve geçici depolama alanı ihtiyaçları belirlenir.

c) Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi: Farkındalığı arttırmak için eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri yapılır ve sistem uygulanmaya başlanır.

ç) İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklarla uygulamanın gerçekleştirilmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır, gerekmesi halinde güncelleme yapılır. Ayrı biriktirilen atık miktarları, elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altında tutulur.

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Tüm faaliyetlerinde Sıfır Atık Yönetmelik’in de belirtilen genel esaslara uymakla,
 • Sorumluluk alanları dahilindeki tüm kişi ve kuruluşları, atıklarını türlerine göre ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekle,
 • İsrafı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlamakla,
 • Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında Yönetmelik’in EK-1 listesinde tanımlanan uygulama takvimine uymakla,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle ve mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme entegre etmekle,
 • Sıfır atık yönetim sistemine geçiş süreci de dahil olmak üzere mevcut atık yönetim hizmetlerinin sıfır atık yönetim sistemine entegre edilmesine yönelik program ve politikaları belirleyerek ilgili talimatlarına yansıtmakla,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm sürecin, sorumluluk alanı içerisindeki tüm kişi ve kuruluşların katılımı ile bütünlük ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla,
 • Kurulan sıfır atık yönetim sistemini sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamakla,
 • Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, bu kapsamda düzenlenen faaliyetlere katkı ve katılım sağlamakla,
 • Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıt olmak ve bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle,
 • Oluşan ve ayrı biriktirilen tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle yükümlüler.

ATIKLAR TÜRLERİNE GÖRE FARKLI RENK VE EKİPMANLARDA BİRİKTİRİLECEK

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir kağıt ve karton kutular, gazeteler, dergiler, kitaplar, yazı ve çizim kağıtları, plastik şişeler, plastik kutular, metal (alüminyum) içecek kutuları, metal (çelik) gıda kutuları, cam içecek ve gıda şişeleri, cam kavanozlar vb. atıklar mavi ekipmanda biriktirilecek.

Bu atıklar tek bir ekipman içerisinde biriktirilebileceği gibi, malzeme cinslerine göre ayrı olarak da biriktirilebilecek. Ancak ayrı biriktirme yapıldığı takdirde, kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri ekipman kullanılacak.

ÇAY OCAKLARI, KAFETERYA, YEMEK SALONLARINDA “KAHVERENGİ” EKİPMAN KULLANILACAK

Meyve ve sebze atık ve artıkları, Her türlü çay ve kahve posaları, Her türlü yiyecek atığı, Park ve bahçe bakımından kaynaklı yeşil çimen, yaprak, çiçek vb. atıklar vb. gibi biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği çay ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek servisinin yapıldığı ve benzeri yerlerde kahverengi ekipman kullanılacak.

DİĞER ATIKLAR KOYU GRİ EKİPMANDA BİRİKTİRİLECEK

Karışık belediye atıkları, süprüntü temizleme kalıntıları, ıslak havlu ve mendiller, seramik ve porselen gibi mutfak ve aksesuar eşya atıkları vb. gibi atıklar koyu gri ekipmanlarda biriktirilecek.

ATIKLAR “BELGELİ” KURUMLARA TESLİM EDİLEBİLECEK

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar, mahalli idarelerin sıfır atık belgesi bulunması ve atıkları ayrı toplaması halinde mahalli idare tarafından kurulan toplama sistemine; mahalli idarenin sıfır atık belgesi bulunmaması halinde ise Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden gerekli izin ve/veya çevre lisansı almış atık işleme tesislerine verilebilecek.

SIFIR ATIK BELGESİNE BAŞVURU VE BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, sıfır atık bilgi sistemi üzerinden talep edilen bilgi ve belgeler sunularak yapılacak. Talep edilen yazılı ve görsel her türlü doküman başvuru sahibi tarafından sıfır atık bilgi sistemine yüklenecek. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilecek.

BAŞVURULAR 30 GÜN İÇİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Yapılan başvurular, il müdürlüğü tarafından sıfır atık bilgi sistemi üzerinden 30 gün içerisinde değerlendirilecek. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemelerde bulunulacak. Söz konusu başvuruda herhangi bir eksiklik görülmesi halinde başvuru sahibine bildirilecek. Eksiklikler 30 gün içerisinde tamamlanarak sistem üzerinden sunulacak.

Başvurunun uygun bulunmaması veya belirtilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanarak sistem üzerinden sunulmaması halinde sıfır atık belge başvurusu reddedilecek. Kriterleri sağlayanlara ise temel seviyede sıfır atık belgesi düzenlenecek.

90 GÜNLÜK İYİLEŞTİRME SÜRESİ VERİLECEK

Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken beyanları yapmayanlar ile denetimler sırasında sıfır atık yönetim sistemini uygulamadığı ve verilen belgenin sürekliliğini sağlamadığı tespit edilen yerlere, idari yaptırım öngörülen fiillerin tespiti halinde idari yaptırım uygulanmasını müteakip 90 takvim günü iyileştirme süresi verilecek.

Verilen süre sonunda; gerekli iyileştirmenin yapılması halinde sıfır atık belgesi geçerliliğini sürdürecek, yapılmadığı takdirde ise sıfır atık belgesi iptal edilecek.

DEĞİŞİKLİK 30 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLECEK

Bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde 30 gün içerisinde sıfır atık bilgi sistemi üzerinden gerekli bildirimlerde bulunulması gerekiyor. Verilen süre içerisinde değişiklik durumlarının bildirilmemesinin tespiti halinde, sıfır atık belgesi iptal edilecek. Belge alma yükümlülüğü bulunan yerlerden belgesi iptal edilenlerin 30 gün içerisinde yeniden belge başvurusunda bulunmaları zorunlu.

SIFIR ATIK BELGESİNE SAHİP YERLERİN DENETİMİ VE İZLENMESİ

Sıfır atık belgesine sahip yerler İl Müdürlükleri tarafından belge geçerlilik süresi içerisinde en az bir defa denetlenecek. Yapılan denetimde uygunsuzluğun tespiti halinde belge iptali ve/veya idari yaptırım uygulanacak.

Sıfır Atık Yönetmeliği’ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190712-9.htm