Yenilenebilir

Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete’de

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlendiği belirtildi.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler; denetim personelinin yapacağı denetime izin vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir mekan sağlamakla, denetim personelinin denetim konusu ile ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeye öngörülen sürede ve eksiksiz olarak erişimini sağlamakla, istenildiğinde yazılı bilgi vermekle ve düzenlenen tutanakları 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esaslara göre imzalamakla yükümlü olacak.

Kanunun 12’nci maddesinde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler hariç olmak üzere, gizlilik gerekçesiyle denetim konusu ile ilgili bilgi ve belgeleri vermekten imtina edemeyecek.

Denetimlerin yürütülmesi

Genel Müdürlük, Kanun kapsamında yükümlü veya sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerini kendi personeli ile denetime tabi tutacak. İhtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile ilgili personel görevlendirilmesi talebinde bulunulabilecek.

Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kapsamında veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine bilgi ve belge üzerinden veya yerinde denetim yapılmasına karar verecek. Kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetlerden isimsiz, imzasız veya adres belirtilmemiş olanlar ile kapsam olarak denetim yapılması için yeterli olmayanları işleme koymayabilecek.

Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kapsamında veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine bilgi ve belge üzerinden denetim yapar. Bu durumda; mevzuata aykırı faaliyet ve işlemleri tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler, Kanunun 10 uncu maddesinde verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmesi için resmi yazı ile ihtar edilecek. İhtar edilen ilgili gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri izlemeye devam edilecek. Yapılan ihtar üzerine aykırılığın Kanunda verilen süre içerisinde giderilmiş olması halinde denetim dosyası Genel Müdürlük onayına sunulur, hakkında denetim yapılan ilgilisine sonucu bildirilerek denetim sonlandırılacak. Denetim sonlandırılmadan önce, aykırılıkların giderildiğinin teyidi için bilgi ve belge üzerinden veya yerinde tespit yapılabilecek.

Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler tarafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10’uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırımların uygulanmasına ilişkin İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek, denetim dosyası ile birlikte Genel Müdürlük onayına sunulacak. Onaylanan İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgilisine tebliğ edilecek.

İdari yaptırım kararlarının tebliğine, idari para cezalarının tahsiline, itirazlara ve sürelere ilişkin 14’üncü, 15’inci ve 17’nci maddelerde yer alan hükümler uygulanacak.

Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanacak.

Denetimlerin yerinde yapılması

Genel Müdürlük, düzenli olarak yürüttüğü izleme çalışmaları kapsamında ve/veya kendisine intikal eden ihbar veya şikâyetler üzerine yerinde denetim yapar. Bu durumda; denetimler, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen denetim konusu ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip en az üç denetim personeli vasıtasıyla yürütülecek. Personel görevlendirilmesi ile ilgili hususlarda 10’uncu madde uygulanacak.

Denetim personeli, denetimin niteliğine göre gerçek veya tüzel kişi ile irtibata geçebilecek. İrtibata geçilmesi durumunda denetim personeli, denetimin konusu, yeri ve muhtemel tarihi hususlarında önceden bildirimde bulunabilecek.

Denetim personeli tarafından denetim sonunda tespitlerini içeren tutanak en az iki nüsha hazırlanarak denetim personeli ve denetlenen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi tarafından imzalanacak. Denetlenen gerçek veya tüzel kişi yetkilisi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh düşebilecek. Tutanakların düzenlenmesi sırasında gerçek veya tüzel kişinin veya vekilinin tutanağı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, düzenlenen tutanak denetim personeli tarafından imzalanarak bir sureti ilgiliye verilecek. Bu tutanakta belirtilen hususlar ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacak. Ancak, ilgilinin sureti almaktan imtina etmesi durumunda tutanak, 14’üncü maddenin birinci fıkrasına göre tebliğ edilecek. Tutanakların düzenlenmesi sırasında herhangi bir ilgili bulunmaması durumunda da tutanak, 14’üncü maddenin birinci fıkrasına göre tebliğ edilecek.

Denetim personeli tarafından, yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler ile düzenlenen tutanak da dikkate alınarak hazırlanan denetim raporunu içeren denetim dosyası Genel Müdürlük onayına sunulacak.

Herhangi bir aykırılık tespit edilmemesi durumunda, hakkında denetim yapılan ilgilisine sonucu bildirilerek denetim sonlandırılacak.

Mevzuata aykırı faaliyet ve işlemleri tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler, Kanunun 10’uncu maddesinde verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmesi için resmi yazı ile ihtar edilecek. Ayrıca hazırlanan denetim raporunun bir sureti, ilgili gerçek veya tüzel kişiye gönderilecek.

İhtar edilen ilgili gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri izlemeye devam edilecek. Yapılan ihtar üzerine aykırılığın Kanunda verilen süre içerisinde giderilmiş olması halinde denetim dosyası Genel Müdürlük onayına sunulur, hakkında denetim yapılan ilgilisine sonucu bildirilerek denetim sonlandırılacak. Denetim sonlandırılmadan önce, aykırılıkların giderildiğinin teyidi için bilgi ve belge üzerinden veya yerinde tespit yapılabilecek.

Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler tarafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10’uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygulanacak.

Yaptırımların uygulanmasına ilişkin İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek, denetim dosyası ile birlikte Genel Müdürlük onayına sunulacak. Onaylanan İdari Yaptırım Karar Tutanağı ilgilisine tebliğ edilecek.

İdari yaptırım kararlarının tebliğine, idari para cezalarının tahsiline, itirazlara ve sürelere ilişkin 14’üncü, 15’inci ve 17’nci maddelerde yer alan hükümler uygulanacak.

Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanacak.

Genel Müdürlük tarafından verilen idari yaptırım kararı, hakkında denetim yapılan gerçek veya tüzel kişiye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecek

Uygulanan idari para cezaları, tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde merkez muhasebe birimine, mal müdürlüklerine veya defterdarlık muhasebe müdürlüklerine gerçek veya tüzel kişiler tarafından ödenecek.

İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilecek.

Kesinleşen ve süresinde ödenmeyen idari para cezalarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi için İdari Yaptırım Karar Tutanağı ve tebliğ alındısı Genel Müdürlükçe ilgili vergi dairesine gönderilecek.

Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararları hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri uygulanacak.

Denetim personeli, denetim dolayısıyla öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri gizli tutmakla yükümlü olacak. Buna aykırı hareket edilmesi halinde, Kanunun 10’uncu maddesi hükümleri uygulanacak.

Genel Müdürlük tarafından kamuya açıklanması uygun görülen kararlar, ilgili tarafın ticari nitelikli sırlarını ifşa etmeyecek şekilde kamuya duyurulacak.

Sürelerin başlama tarihi

Süreler, Genel Müdürlük kararlarının gerçek veya tüzel kişiye tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlayacak.

Genel Müdürlük, resen ya da yapılmakta olan denetimlerin herhangi bir safhasında elde edilen bulgular neticesinde, mevzuat hükümlerine açıkça aykırılık ve enerji verimliliği faaliyetlerini etkileyebilecek hususlar tespit etmesi halinde, ilgili makamlara bildirim yapacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir