LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek..

 

Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gerekiyor. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin edilebilecek. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılabilecek. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamayacak.

 

Lisans almak isteyen kişiler; lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvuracak.

 

LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekiyor.

 

Dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamayacak.

 

Ayrıca dağıtıcı lisansı başvuru sahipleri elektronik ve yazılı tebligata esas iletişim bilgilerini içeren beyanı Kuruma sunar ve lisans süresince güncel tutacak.

 

LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunması gerekiyor.

 

LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeleri Kuruma ibraz edecek. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorunda olacak.

 

Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on beş iş günü içerisinde tamamlanacak.

 

Lisans başvurularına ilişkin talepler, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgiliye sonucu tebliğ edilecek.

 

Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgiliye sonucu tebliğ edilecek. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı,  LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılacak.

 

Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin başvurması suretiyle yapılabilecek. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erecek.

 

Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep edecek. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanacak. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

 

Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlü olacak.

LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirilecek.

 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirilecek.

 

Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurulmayacak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapılmayacak.

 

Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içerisinde Kuruma bildirilecek.

 

Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi olmayacak.

 

Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dahil, LPG otogaz bayilik lisansları hariç, birbirleri arasındaki toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınacak.

 

Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere ödeyecek.