Kişisel Verilerin Korunması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Balkan Gazetecilik olarak,  tüm   üyelerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, okurlarımız ve çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına ve kişisel verilerinin güvenliği hususlarına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın, üyelerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde korunmasına özen gösterir, tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, korur ve paylaşırız.

TANIMLAR

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

Kişisel Veri Sahibi: Çeşitli amaçlarla petroturk.com ile kişisel verilerini paylaşan, petroturk.com ’in veri tabanında bilgileri kayıtlı olan tüm paydaşlar. Bunlar başta yönetim kurulu üyeleri, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, üyelerimiz, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımız, şirketimiz ile iş ilişkisinde bulunanlar, şirketin etkinliklerinden faydalananlar,  iş başvurusu yapanlar vb. başta olmak üzere şirketimize kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya şirket tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): Kişisel verilerin işletilmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanılması  ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının alınması zorunludur.

Kişisel veriler; sözlü, yazılı veya elektronik olarak, dolaylı veya doğrudan, fiziksel veya sanal ortamlarda toplanabilir. Kişisel veriler; petroturk.com’a ait web siteleri üzerinden doldurulan formlar, iş başvuru formları,  e-mail ortamında, e-bülten üyelikleri, e-postalar, sosyal medya (twitter, instagram, facebook vb.) paylaşımları, memnuniyet anketleri petroturk.com ile iş ilişkisine girmek veya iş başvurusu yapmak amacıyla iletilen özgeçmişler veya kartvizitler, tedarikçi sözleşmeleri, ziyaretçi formları aracılığıyla toplanabilir.

Bu veriler ad, soyad, TC Kimlik Numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, eğitim düzeyi, medeni durumu, ödeme bilgileri (kredi kartı, banka hesap bilgileri.), eğitim geçmişi ve iş düzeyi, özgeçmiş bilgileri, adli sicil bilgileri,  içermektedir.

KVK Kanunu’nun 4,5 ve 6. maddelerine uygun olarak kişisel veriler:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde petroturk.com’un aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
 • Faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlamak,
 • Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • İş başvurularını değerlendirmek,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • Kültürel ve sosyal ilerlemenin hızlanması için medya ve iletişim çalışmalarının yürütülmesi,
 • Kültürel ve bilimsel alanlarda hem bizzat hem de ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenleyerek sosyal ve kültürel değişimi ve gelişimin sağlanması,
 • Ekonomik ve kültürel alanlarda gerçekleştirilen araştırmalara destek olunması,
 • Sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi,
 • Sunulan hizmetlerden faydalandırmak,
 • Yeni uygulamalardan haberdar etmek,
 • com’un düzenlediği etkinliklerden haberdar etmek,
 • com’un düzenlediği toplantı, kongre, seminer, panellere davet etmek,
 • Kişisel veri sahiplerinin talep edeceği konularla ilgili bilgi vermek,
 • Kişisel veri sahibinin yapacağı şikâyet, geri bildirimlere ilişkin geri dönüşte bulunmak,
 • Kişisel veri sahibinin tercihine göre oluşturulan servisleri önermek,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ticari elektronik posta göndermek,
 • İş başvurusunda bulunan kişilere geri dönüş yapmak,
 • Yasal düzenlemenin gerekliliklerini sağlamak

üzere işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, petroturk.com’un faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, yöneticiler/çalışanları, Balkan Gazetecilik şirketi, petroturk.com yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş  olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ile ilgili talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle petroturk.com’a iletebilir.

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiği takdirde hakkına yönelik açıklamaları içeren taleplerini, yazılı ve imzalı dilekçe ile Şerifali mahallesi, Şehit sokak, numara 44, Yukarı Dudullu Ümraniye/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla iletebilir.