GREEN POWER

Lisanssız üretim projelerine 120 günlük ek süre

AA

Üretim-tüketim bağı kopmuş lisanssız elektrik üretim projelerine 120 günlük ek süre verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 31. Maddesindeki düzenlemeyle 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa eklenen geçici 25’inci maddeyle üretim-tüketim bağı kopmuş lisanssız elektrik üretim projelerine 120 günlük ek süre verildi.

Yapılan düzenleme ile lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması amacıyla bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 günü kapsayacak şekilde ek süre verildi.

Buna göre Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, kapsamında bağlantı anlaşması imzalayan (gerçek veya tüzel) kişilerden;

  • Bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi aboneliği başka kişi veya kişilere geçen (tüketim-üretim bağı kopmuş) kişilerin, Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliğini dağıtım şirketine bildirmesi halinde söz konusu bağlantı anlaşmasına yapılan bildirimi izleyen tarihten itibaren 120 gün,
  • Bağlantı anlaşması imzaladığı halde yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde geçici kabulü tamamlanamayan tesisler için Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren 120 gün,
  • Bağlantı anlaşması imzalanan ve Yönetmelikte tanımlanan bağlantı anlaşması süresi henüz tamamlanmamış olan tesisler için ise bağlantı anlaşması süresine ilave olarak 120 gün ek süre verildi.

EPDK tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu düzenlemenin sadece bağlantı anlaşması süresi sona eren, süresi hala devam eden ile bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş kişileri kapsadığı ifade edilerek, “İlgili Kanun hükmünün uygulanması kapsamında bu ‘Duyuru’ haricinde muhataplara bu aşamada Kurumumuzca ayrıca bir bildirim yapılmayacak olup, düzenlemeye konu üretim tesisleri hakkında iş ve işlemlerin ilgili şebeke işletmecilerince yürütülmesi ve uygulamada tereddüte düşülen hususlar ile ilgili olarak Kurumumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir” denildi.

‘YAKLAŞIK 500 MW PROJE FAYDALANACAK’

Bağlantı anlaşması süresi dolmuş veya süresi dolmadan iptal edilmiş projelere baktığımızda sorunların çoğunluğunun mevzuat değişikliği, izin süreçleri, ülkemize açılan finans savaşının sonuçları gibi sadece yatırımcıların elinde olmayan sebeplerden kaynaklandığı görülüyor.

Projelerdeki sorunların sadece yatırımcı kaynaklı olmayışı, bu süreçte harcanan emek ve yatırım maliyetleriyle birlikte milli ve yerli enerji sektörünün iş yapması için gerekli proje ihtiyacı göz önüne alındığında, ilgili düzenlemenin ne kadar yerinde olduğu açıkça anlaşılıyor.

Düzenlemenin kapsamına bakıldığında;

Bağlantı anlaşması süresinde tüketim-üretim bağı kopmuş olan tesislere 30 gün içerisinde eski ve/veya yeni tüketim tesis aboneliğini şebeke işletmecisine bildirdiği tarihten itibaren 120 gün,

Bağlantı anlaşması süresi bittiği halde geçici kabulü yapılmamış olan tesislere kanunun yürürlük tarihinden itibaren 120 gün, bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olan tesislere bağlantı anlaşması süresine ilave 120 gün ek süre verildiği görülüyor.

Bağlantı anlaşması süresi biten ve tüketim-üretim bağı kopma sebebi ile iptal edilen proje sayısı resmî kurumlar tarafından açıklanmamış olmakla birlikte, yaklaşık 500 MW civarı projenin ilave 120 gün ek süre aldığı tahmin ediliyor. 1 MW GES yatırım maliyetini birçok parametreye bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte ortalama 1 milyon Amerikan Doları olarak kabul ettiğimizde ek süre verilen projelerin yaratacağı pazar büyüklüğünün 500 milyon Amerikan Doları’na ulaşacağı öngörülüyor.

2019’DA KURULU GÜÇ ARTIŞINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK

Düzenleme ile sektöre can suyu verilmiş olacağını ve bu hareketin yıl sonuna kadar da devam edeceğini belirtebiliriz. Böylelikle 2018’de olduğu gibi 2019’da da yıllık 1.000 MW’ın üzerinde kurulum gerçekleştirmemize de önemli katkı sağlayacak. Mini YEKA projelerinin çok hızlı şekilde devam etmesi uygun olacaktır. Çok hızlı bir şekilde mini YEKA projelerinin devam etmesi; çok daha uygun olacak yeni GES maliyetleri ile GES’lerin ortalama maliyetlerini düşürecek ve her yıl milyar dolar seviyelerinde yakıt ithalatının önüne geçecektir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir