GAS&POWER

Taşınmaz temini amaçlı başvurularda gerekli belgeler listesi açıklandı

AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18 Ocak 2018 tarihli ve 7651 sayılı Kararı ile kabul edilerek 2 Şubat 2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen bilgi ve belgeler “Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” açıklandı.

 

Taşınmaz Temini Amaçlı Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi Ve Belgeler Listesi

 

 • Başvuru Dilekçeleri

(6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi gereğince yapılacak başvurulara ilişkin dilekçeler EK-1, EK-2, EK-3, EK4’de yer verilen örneklere uygun olarak hazırlanıp, imzalanır. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 8 inci maddesi gereğince yapılacak başvuruya ilişkin dilekçe EK-5’deverilen örneğe uygun olarak hazırlanıp, imzalanır.

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları gereğince yapılacak başvurulara ilişkin dilekçeler EK-6, EK-7, EK-8, EK-9’da yer verilen örneklere uygun olarak hazırlanıp, imzalanır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 15 inci maddesi gereğince yapılacak başvurulara ilişkin dilekçeler EK-10, EK-11, EK-12, EK-13’de yer verilen örneklere uygun olarak hazırlanıp, imzalanır.

Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır.

Proje alanında bulunan taşınmazların mülkiyet durumuna göre talep edilmesi gereken taşınmaz temini yöntemi/yöntemleri, dilekçe örneklerinde yer alan seçenekler işaretlenerek belirtilir.

Ekli örneklerde belirtilen konuların dışındaki taleplere ilişkin başvuru dilekçelerinin de aynı şekil şartlarını taşıması gerekir.)

 • Önlisans/Lisans Örneği

(Belgenin tüm tadiller işlenmiş, en güncel nüshasının eklenmesi gerekir.)

 • ÇED Belgesi veya ÇED Başvuru Belgesi

(Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin belge veya söz konusu belgenin alınması amacıyla yapılan başvuruyu gösteren belgenin eklenmesi gerekir.)

 • İmar Durum Belgesi, İmar Planları veya İmar Başvuru Belgesi

(Trafo yeri, RMS istasyonu vb. elektrik ve doğal gaz dağıtım tesisleri için ilgili idare tarafından düzenlenen ve taşınmazın yapılaşma durumunu gösteren imar durum belgesi örneği eklenir. Elektrik üretim tesisleri için; ilgili kadastro müdürlüğünce kontrol edilmiş kamulaştırma planı ve önlisans ve/veya lisans ekindeki koordinatlarla uyumlu olarak hazırlanan imar planlarının ilgili idarelerce onaylı örneği veya imar planlarının onaylanması sürecinin başlatıldığını gösteren başvuru belgesi örneği eklenir.)

 • Vaziyet Planı

(Elektrik dağıtım tesisleri haricindeki projeler için, kadastral pafta üzerinde proje unsurlarının gösterildiği 1/5 000 ölçekli plan hazırlanarak, eklenir. Planın, yapan-çizen ve ilgili şirket tarafından imzalanması ve tek nüsha olarak eklenmesi gerekir.)

 • Genel Yerleşim Planı

(Sadece Hidroelektrik Santraller (HES) için hazırlanan 1/25 000 ölçekli genel yerleşim planı, maksimum su kotu işaretlenerek ve DSİ tarafından onaylanarak, eklenir.)

 • Taşınmaz Listeleri

(Proje alanında bulunan ve mülkiyet durumlarına göre düzenlenen taşınmazlara ilişkin listeler EK-14, EK-15, EK-16, EK-17, EK-18, EK-19, EK-20, EK-21’de yer verilen örneklere uygun olarak hazırlanarak, eklenir.

 • Kamulaştırma Planı

(İlgili kadastro müdürlüğü tarafından ön kontrolleri yapılan, teknik açıdan doğruluğu ve ilgili mevzuata uygunluğu onaylanan kamulaştırma planları; proje alanında bulunan ve temin edilmesi talep edilen tüm taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planı hazırlanarak, 5 (beş) nüsha olarak eklenir. Söz konusu planların, proje alanında bulunan taşınmazların kadastral parseller üzerinde yer alan yapı vb. unsurlar dâhil yüzölçümleri, tapu bilgileri gibi taşınmaz temini sürecine etki edecek her türlü bilgiyi göstermesi gerekir. Söz konusu planların hazırlanmasında EK-22’de belirtilen sayısal standartlar esas alınır. Planların imza anteti (imza onay bölümü şablonu)olarak, elektrik üretim tesisleri için EK-23’de ve doğal gaz ve petrol piyasasına ilişkin tesisler için EK-24’de belirtilen örnekler kullanılır. Elektrik dağıtım tesisleri için ise TEDAŞ tarafından belirlenen ve (www.tedas.gov.tr/#!tedas_sartnameler) internet adresinde yer verilen imza anteti (imza onay bölümü şablonu) kullanılır.

 • Tescil Bildirimleri, Alan Hesapları, Krokiler

(Kamulaştırma planının ekleri olmak üzere ve ilgili mevzuata göre düzenlenen teknik hesaplara ilişkin belgeler hazırlanarak, eklenir. Tescil bildirimleri ve/veya krokiler, tapu kayıt örnekleri ve taşınmaz listeleri ile uyumlu şekilde sıralı olarak düzenlenir.)

 • Tapu Kayıt Örnekleri

(İlgili tapu müdürlüğünce onaylanmış ve taşınmazlara ait şerhler, beyanlar, ipotekler, hacizler vb. ihtiva eden tapu kayıt örnekleri, taşınmaz listeleri ile uyumlu şekilde sıralı olarak düzenlenir.)

 • İmza Sirküleri

(Tüzel kişiye ait; unvan, adres, ticaret sicil numarası bilgileri ile birlikte tüzel kişilik adına yetkili olan kişinin; tüzel kişiyi temsil şekli, tüzel kişilik içindeki unvanı, yetki alanları, nüfus bilgileri ve imza örneklerinin yer aldığı, noter onaylı belgenin eklenmesi gerekir.)

 • Vekâletname

(Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin noter onaylı suretleri ve tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca tasdiklenmiş bir nüshası veya tasdik edilmiş anasözleşmenin tüm tadiller işlenmiş son hali ile birlikte sunulacak fotokopisinin eklenmesi gerekir.)

 • CD veya DVD

(Yukarıda belirtilen tüm ekleri içeren belgelerin elektronik ortama kopyalanarak da eklenmesi gerekir).

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etiketler: #, #
Son güncelleme: 16:46 12 Mart 2018