GAS&POWER

Enerjide kritik düzenlemeler

AA

9 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 702 ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının organizasyon yapısında önemli değişiklikler yapıldı.

Enerji Bakanlığı’nın organizasyon yapısı değişti

Yeni düzenlemelerle birlikte Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tek çatı altında birleştirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adını aldı. EÜAŞ ve TETAŞ, EÜAŞ çatısı altında birleştirilirken, Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı.

Haberin Tamamı

Enerjiye KHK damgası

9 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 702 ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının organizasyon yapısında önemli değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemelerle birlikte Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tek çatı altında birleştirilerek Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adını aldı. EÜAŞ ve TETAŞ, EÜAŞ çatısı altında birleştirilirken, Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu.Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ise Enerji İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında bu kurumla birleştirildi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Ayrıca Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı.

BOREN’in yetki ve sorumlulukları belirlendi

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanunun adı “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Mali Hükümler ve Muafiyetlere İlişkin Kanun” olarak değiştirildi. Bu kapsamda Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirler dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

BOREN’in görevleri belirlendi

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün görev, yetki ve sorumlulukları da Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayınlanması ile belirlendi.

Enstitü, Türkiye’nin bor kimyasalları konusunda dünya pazarında sahip olduğu cevher zenginliğine eşit bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararları almaya ışık tutacak bilgileri oluşturacak.

Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, laboratuvarlar kurmak ve kurulmasını desteklemekle görevli olacak.

Özel sektörün bor çalışmalarına katılımını sağlayacak

Yeni bor ürün ve teknolojilerinin üretilmesi ve geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek ve bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmekle görevli olacak enstitü, özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapmakla yükümlü olacak.

Aynı zamanda mevcut ve geliştirilecek olan yeni bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin saptanıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapacak.

AR-GE sonuçlarını piyasaya sunacak

BOREN, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin bor ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirecek, Ar-Ge sonuçlarını piyasaya sunacak. Türkiye’nin taraf olacağı bor ve ürünleri ile ilgili Ar-Ge iş birliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile birlikte görev alacak.

Üç hizmet biriminden oluşacak

BOREN, Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü ve Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü ile Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü olmak üzere üç hizmet biriminden oluşacak. Hizmet birimlerinin başında, grup koordinatörleri bulunacak.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tek çatı altında birleşiyor

3213 sayılı Maden Kanunu’na eklenen ek maddelere göre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) bütün mal ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak, haczedilemeyecek. Bunlar aleyhine işlenen suçlar devlet malları aleyhine işlenmiş sayılacak.

MAPEG; ilgili mevzuat kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner sermaye ücretinden muaf olacak. Ancak, yargı harçlarının MAPEG’in haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili mercii tarafından karar verilecek.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının yürütülmesinde kullanılan taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dökümanlar, Genel Müdürlüklerin kadrosunda bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personel, bu KHK’nin yürülüğe girdiği tarih itibarıyla MAPEG’e devredilmiş sayılacak.

Devir işlemleri KHK’nin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve bu KHK’nin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanacak.

4 Haziran 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30 Mayıs 2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların, aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri her üç ay için 25 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Bu idari para cezası her yıl 4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak.

Memurlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) adına ihdas edilmiş sayılan aynı unvanlı kadrolara bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel, pozisyonlarıyla birlikte MAPEG’e devredilmiş sayılacak.

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğünden önce Genel Müdürlükler adına yapılmış mevcut sözleşmeler ve protokoller MAPEG’e devredilmiş sayılacak. Genel Müdürlükler tarafından yapılmış olan sözleşme ve protokoller ile ilgili dava ve icra takipleri dahil olmak üzere Genel Müdürlüklerin leh ve aleyhine açılmış davalar ve icra takiplerinde MAPEG kendiliğinden taraf sıfatı kazanacak. Teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme konusunda yetkili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olacak.

Devir işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde tamamlanacak. Genel Müdürlüklere mevzuatta yapılan atıflar MAPEG’e yapılmış sayılacak.

Kapatılan Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin mevcut mevzuatın bu maddenin yayımlandığı tarihte yapılan MAPEG’in kuruluşuna ilişkin düzenlemelere aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına, ilgili mevzuat yürürlüğe girinceye kadar devam edilecek.

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce Maden İşleri Genel Müdürlüğünün ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına ilişkin açılmış olan davalar ve icra takipleri ile 1 Ocak 2019 tarihine kadar açılacak olan davalar ve icra takipleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı avukatlarınca yürütülmeye devam olunur. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren dava dosyalan ve icra takipleri MAPEG’e devredilecek. Bu süre, Bakan onayıyla 6 aya kadar uzatılabilecek. Bu şekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yapılmış her türlü işlem ilgili idareler adına yapılmış sayılacak.

Devir tarihine kadar tahsil edilen yahut icra takibine konulan vekâlet ücretleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hukuk müşavirliği ve avukatlarına 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca dağıtılacak. Takibe konulmayan vekâlet ücretleri ise MAPEG tarafından takip ve tahsil edilecek. Yargılama giderleri hakkında da aynı usulde işlem yapılacak. Devam eden tüm davalarda husumet MAPEG’e yöneltilecek.

Genel Müdürlüklerin görevlerine ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış iş ve işlemler sebebiyle açılacak davalar MAPEG’e yöneltilecek.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı ve Uzmanı kadrolarında çalışanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde talep etmeleri halinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında durumlarına uygun kadrolara atanacak, aksi halde Maden ve Petrol İşleri Uzman Yardımcısı veya Maden ve Petrol Uzmanı kadrolarına atanmış sayılacak.

Maden ve petrol uzmanı kadrosu Cumhurbaşkanınca artırılabilecek

Bu Kanun Hükmünde Kararname ile MAPEG kadrosuna geçen personelden, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile MAPEG’in görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmak şartıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatında geçen çalışma süreleri de dahil olmak üzere MAPEG’de en az üç yıllık çalışma süresini doldurmuş ya da dolduracak olan personel, yaş sınırına bakılmaksızın, MAPEG tarafından oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında MAPEG’de ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardımcısı kadrosunun yüzde yirmisi için bu maddenin yayımından itibaren iki yıl içinde yapılacak sınavlarda başarılı olmaları ve hazırladıkları uzmanlık tezinin kabul edilmesi halinde Maden ve Petrol Uzmanı olmaya hak kazanacak. Bu oran Cumhurbaşkanınca artırılabilecek. Sınavda başarılı olamayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı, tezi kabul edilmeyenlere altı ay düzeltme süresi verilecek. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde avukat ve hukuk müşavirliği kadrosunda çalışmakta olan ve 1 Ocak 2019 tarihine kadar MAPEG’in avukat ve hukuk müşaviri kadrosuna geçen personel hariç olmak üzere, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra MAPEG kadrosuna atanan personel hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmayacak.

MAPEG’in 2018 yılı harcamaları 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2018 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanacak.

MAPEG’in yapılandırılması tamamlanıncaya kadar, MAPEG tarafından yapılması gereken görevler ve hizmetler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinin mevcut birimleri ve personeli ile yürütülecek. Yeniden yapılanma sürecinde görevler ve hizmetler ile ilgili yaşanacak tereddütler hakkında karar vermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkili olacak.

4 Haziran 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile 30 Mayıs 2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ruhsat ve hak sahibi olanların 3213 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesinde düzenlenen aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresini (KEP) 31 Ağustos 2018 tarihine kadar MAPEG’e sunması zorunludur. Bu tarihe kadar sunmayanlar hakkında ek 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacak.

EÜAŞ ve TETAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleşiyor

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre, TETAŞ ve EÜAŞ, EÜAŞ bünyesinde birleşecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ’ta görev yapan tüm personel, kadro pozisyon, mali ve özlük hakları ile birlikte herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a atanacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte TETAŞ’a ait işleme ve yatırım bütçesiyle her türlü taşınmaz ve taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar EÜAŞ’a devredilecek.

TETAŞ’ın EÜAŞ’a devri sırasında teşkilat, personel, kadro, demirbaş, devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yetkili olacak.

EÜAŞ, TETAŞ yerine taraf sıfatı kazanacak

TETAŞ’ın leh ve aleyh açılan davalar ve icra takiplerinde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ, TETAŞ yerine taraf sıfatı kazanacak. TETAŞ’ın mevzuattan ve sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülükler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın EÜAŞ’a devredilecek. Kanunun 26. ve 27. maddelerine yapılan atıflar, 6446 sayılı kanunun ilgili hükümlerine yapılacak.

Mevzuatta TETAŞ’a yapılan atıflar EÜAŞ’a yapılmış sayılacak. EÜAŞ, TETAŞ’ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanan enerji alış ve düzenlemeye tabi olmayan tüketiciler için görevli tedarik şirketlerine elektrik enerjisi satışına ilişkin fiyat, hüküm ve şartlar taraflar arasında serbestçe belirlenecek.

Kurul tarafından son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirilen tedarikçiler, son kaynak tedarikçisi kapsamındaki müşteriler için temin ettiği elektrik enerjisinin Kurul tarafından her yıl belirlenecek oranı kadarını, EÜAŞ’tan temin etmekle yükümlü olacak.

Dağıtım şirketleri, genel aydınlatma ile teknik ve teknik olmayan kayıplarından dolayı enerji ihtiyaçlarını EÜAŞ’tan temin edecekler. EÜAŞ dokuzuncu, onbirinci ve onikinci fıkralarda belirtilen elektrik enerjisi miktarını mevcut sözleşmeler kapsamında karşılayamaması durumunda yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edecek. Söz konusu teminle ilgili miktar, süre ve fiyat belirleme dâhil diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlü olacak

Bakanlık ve Kurum, EÜAŞ’ın alım yükümlülüklerini tam olarak karşılayabilmesi ve bu yükümlülüklerden kaynaklanan herhangi bir mali yükün ortaya çıkmamasını teminen, enerji piyasasında faaliyet gösteren diğer kamu iktisadi teşebbüslerinin mali yapılarını olumsuz etkilemeyecek şekilde, ilgili bakanlık ve kamu kurumlarının görüşlerini almak suretiyle her türlü önlemi almaya yetkili ve yükümlü olacak. Ayrıca, 19 Şubat 1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldı.

TAEK’in görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Resmi Gazetede yayımlandı.  Buna göre, nükleer enerji, iyonlaştırıcı radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılması için teknik çalışmaları yapmak, yaptırmak ve koordine etmek üzere çalışan TAEK, bu kapsamda izlenecek ulusal politika ve strateji önerilerini hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na sunacak.

TAEK, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel sektörün nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojileriyle ilgili bakanlığın uygun gördüğü öncelikli alanlarda; ekipman, malzeme ve yazılım dahil olmak üzere araştırma, geliştirme, teknoloji edinme, yenilik, tasarım, üretim, test ve yerlileştirme faaliyetlerine katılım sağlayacak teşvik ve destek sistemleri oluşturacak. Ayrıca, görev alanıyla ilgili insan kaynağı oluşturmak amacıyla burs vermekle yükümlü olan TAEK’in yürütme kurulu Cumhurbaşkanınca atanacak başkan ve dört üyeden oluşacak.

TAEK dokuz hizmet biriminden oluşacak

Kurum başkanına çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanacak ve başkan yokluğunda başkan yardımcılarından birini yerine vekil olarak bırakacak.

TAEK, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Radyoaktif Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği olmak üzere dokuz hizmet biriminden oluşacak.

TAEK tarafından her yıl sonunda çalışma raporu hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na sunulacak.

Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı.,,

Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, kısa adı ‘NDK’ olan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu. Buna göre, kararnamenin amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevreni ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu’nun teşkilat, görev yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemek olduğu belirtildi.

Kurum görevlerini bağımsız olarak yerine getirecek

Kurumun merkezinin Ankara’da olması kararlaştırıldı. Kurul ve Başkanlıktan oluşacak Kurumun karar organı Kurul olacak. Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirecek ve kullanacak. Kurum kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek.

Kurul 5 üyeden oluşacak

Kurul; biri Başkan, biri ikinci Başkan olmak üzere; toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Başkanı ve ikinci Başkanı görevlendirecek. Kurum personeli, bu KHK ile düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacak. NDK Başkanı ve Kurul üyeleri, söz konusu KHK’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde atanacak.

KHK ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) yapılan atıflar NDK’ye yapılmış sayılacak. NDK, nükleer enerji alanında yetkilendirme, denetim ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak. KHK ile nükleer düzenleme ve nükleer alanda Ar-Ge çalışmaları ile görevli bulunan TAEK’in bu fonksiyonları NDK ile paylaştırılacak. KHK kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi yanında, AB İlerleme Raporları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı INIR Misyon Raporu ve 10. Kalkınma Planı’nda nükleer alanda bağımsız bir düzenleme kurumunun kurulması ve bu sektörde yetkili düzenleyici kuruluş ile bu alanda çalışma ve uygulamalar yapan kuruluşlar ayrıştırılmış olacak.

NÜTED kuruldu

Öte yandan söz konusu KHK ile NDK’nin kendisine verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapması amacıyla paylarının en az yüzde 51’i Kuruma ait olan Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ) adlı ile bir anonim şirket kuruldu.

Resmi Gazete’nin 24 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan kararnamede, NDK’nın görev, yetki ve faaliyetlerine yer verildi. Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurumu; çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasından sorumlu olacak. Nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerde güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceyi sağlayacak. Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerinin yer değerlendirmesi, tasarımı, inşası, işletmeye alınması, işletmeden çıkarılması ve kapatılması konularından sorumlu olacak.

Nükleer maddelerin çıkarılması, üretilmesi, taşınması, depolanması, ithalatı, ihracatı, ticareti, bulundurulması, devri, sayım ve kontrolü, işlenmesi, yeniden işlenmesi ve kullanılması ile radyasyon kaynaklarının üretilmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti, bulundurulması, devri, kullanılması, kurulması, sökülmesi, imalatı, bakımı ve onarımı, radyoaktif atıkların bulundurulması, devri, işlenmesi, taşınması, depolanması, ihracatı, ithalatı, ticareti ve bertarafı ile yükümlü olacak.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla kontrole tabi her türlü madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen veya ilgili teknolojinin ihracatı ve radyasyon acil durum yönetimini gerçekleştirecek.

NDK, kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin personelin nitelikleri ve eğitimi gibi konulardan da sorumlu olacak.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir