GAS&POWER

1 nolu Kararnamede Enerji Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ve görevleri yayımlandı

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakanlığın hizmet birimleri arasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yer almadı. Ancak Yenilenebilir Enerji başlıkları, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü görevleri arasında bulunuyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan 1 nolu Kararnameye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görev ve yetkileri (ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde) şunlar olacak:

Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirleyecek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olacak ve planlamalarını yapacak.

Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olacak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlayacak.

Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapacak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis edecek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza edecek.

Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit için öneride bulunacak, Cumhurbaşkanının görevlendirmesi ile koordinasyonu temin edecek.

Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit edecek.

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip edip değerlendirecek.

Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri verip denetleyecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik politikaların ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunacak.

Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplayacak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapacak.

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapacak.

Ayrıca Kararnamede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın merkez teşkilatından oluştuğu belirtildi. Bakanlığın hizmet birimleri de Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü’nden oluştu.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri ilgili mevzuatta piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde;

Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapacak

Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri alacak.

Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri alacak.

Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine edecek.

Enerji fiyatlandırma esaslarım tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirleyecek ve uygulanmasını denetleyecek.

Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izleyecek, değerlendirecek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletecek ve koordine edecek.

Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapacak ve bunu teşvik edecek.

Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapacak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumlan, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirecek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütecek.

Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturacak ve bu amaçla çalışmalar yürütecek.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ilgili kurul tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izleyecek ve denetleyecek.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izleyecek ve değerlendirecek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirleyecek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacak, yaptıracak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirecek.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü

Nükleer Enerji Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlar olacak:

Nükleer güç santralleri projelerinin gerçekleştirilmesi için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Nükleer güç santralleri projelerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat, insan kaynakları, eğitim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda gerekli altyapının hazırlanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve bu alanlarda gerekli çalışmalar yapmak veya yaptıracak.

Nükleer güç santrallerine ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptıracak.

Nükleer güç santralleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara katılacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlar:

Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak ve bunlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

Bakanlığın görev alanına giren uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapacak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlayacak.

Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekretarya hizmeti yapacak.

Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütmek ve koordinasyonu sağlayacak.

Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek ve ilgili kurumlarla işbirliği sağlayacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlayacak.

Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirecek.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütecek.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlayacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunacak ve çalışmalar yapacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunacak.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütecek.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütecek.

Milletlerarası transit petrol ve doğalgaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlayacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Denetim Hizmetleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar olacak:

Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapacak.

Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ile gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, denetim ve soruşturma yapacak.

Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet göstermesini sağlamak üzere çalışmalar yapacak ve gerekli teklifleri hazırlayacak.

Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar:

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapacak.

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların Bakanlık politika esaslarına, program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesini sağlayacak.

Kamu İhale Kurulu kararlarıyla ilgili işlemlerin koordinasyonunu sağlayacak, ihaleden yasaklama kararları ile ilgili olarak Bakanlık merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların işlemlerini yürütecek.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

Hukuk Hizmetleri Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar:

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri uygulayacak.

Personel Dairesi Başkanlığı

Personel Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar olacak:

Bakanlığın personel planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapacak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunacak.

Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapacak.

Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulayacak.

Bakanlığın personel tahakkuku ile ilgili iş ve işlemlerini yapacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri uygulayacak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütecek.

İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütecek.

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapacak.

Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayacak.

Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütecek.

Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli not ve tutanakları tutacak.

Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenleyecek.

Bakanlığın personel tahakkuk işlemleri dışındaki mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütecek.

Afet ve acil durumlarla ilgili olarak iş ve işlemleri yürütecek.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar olacak:

Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri alacak, politika ve ilkelerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretecek.

Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütecek.

Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapacak.

Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle iş birliği içinde veri tabanları oluşturacak.

Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütecek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlayacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlayacak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlayacak.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri alacak.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapacak.

Taşra Teşkilatı

Bakanlık taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.

Mahalli idarelerle koordinasyon sorumluluğu

Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumlu tutulacak.

Kadrolar

Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenecek.

Uzman istihdamı

Bakanlıkta, 657 sayılı Kanunun ek 41’inci maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek.

Denetçi istihdamı

Bakanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24’üncü maddesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcısı istihdam edilebilecek.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir