Elektrik

TEDAŞ Ana Statüsü yürürlüğe girdi

AA

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Ana Statüsü yürürlüğe girdi.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ana Statünün amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) çalışma usul ve esaslarını belirlemek olarak gösterildi.

Ana Statü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (TEDAŞ) hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları kapsıyor.

Teşekkülün amacı, devletin genel ekonomisine ve politikasına uygun olarak verilen görev veya yetkiler kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, proje onay ve tesis kabulünü, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını devretmek olduğu belirtildi.

Teşekkül yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez ve bağlı şirket, bölge müdürlükleri veya belirlenecek diğer birimler eliyle yapabilir ve/veya üçüncü şahıslar aracılığı ile yerine getirilecek.

Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki yapılan faaliyetler için bedel alınması uygulaması 2019 yılı başından itibaren başlayacak.

Yönetim Kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşacak. Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanacak.

Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, ikisi teşekkül Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanacak.

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapacak.

Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel Müdüre devredebilir. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmayacak.

Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılacak. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere bildirilecek. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilecek. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınacak.

Yönetim Kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacak. Toplantı yapılması Başkanın talebi veya en az iki üyenin ortaklaşa verdikleri yazılı önergelerinin varlığına bağlı olacak. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu, önceden karar alınmak suretiyle başka bir yerde de toplanabilecek.

Teşekkülün Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecek. Teşekkül, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilecek. Yapılacak toplantılarda Teşekkül ana statüsünün bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanacak.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.

Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalayacak.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamayacak.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyeleri, varsa mazeretlerini toplantıdan önce Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır. Ardarda iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK hükümlerine göre atama yapılacak.

Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanacak.

Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanacak.

Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilecek.

Teşekkül Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşacak.

Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmayacak.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Teşekkülün en çok 5 Genel Müdür Yardımcısı bulunacak.

Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenecek.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının sayısı YPK Kararı ile değiştirilebilecek.

233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri kapsamında Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Daire Başkanlığı seviyesinin altındaki tüm kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün Oluru ile kurulacak, kaldırılacak veya değiştirilecek. Anılan kademelere yapılacak atamalar da aynı usulle gerçekleştirilecek.

Müesseselerin, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, kaldırılması, nitelikleri ve sair uygulanacak hükümler hakkında 233 ve 399 sayılı KHK ile Teşekkül Ana Statüsü, Bağlı Ortaklık/İştirak Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacak.

Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanacak.

Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı usul ve esaslara uymasını sağlamakla yükümlü olacak.

Teşekkül Bağlı Ortaklıkları da kapsayan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programını 233 sayılı KHK hükümlerine göre hazırlayarak Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına sunacak.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her bir hesap dönemi için Yıllık Genel Yatırım ve Finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanacak.

Yıllık Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılacak.

Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderilecek.

Teşekkül, yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları; Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve bu kapsamdaki diğer plan ve programlara göre yaparak, projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de ekleyerek, süresi içinde ilgili kuruluşlara gönderilecek.

Teşekkül, Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlayacak.

Teşekkül, Müessese ve Bağlı Ortaklık personelinin istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu üyesi ve Tasfiye Kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanacak. Ana statü değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni personel istihdamında 399 sayılı KHK hükümleri uygulanacak.

Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ arasındaki mali, idari ve teknik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinasyonunda düzenleyecekleri protokol esasları dâhilinde yürütülecek. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık çıkması halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerli olacak.

Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.Yorumlar

  1. ŞERİF SAYIN dedi ki:

    BİR HATADAN DÖNÜLDÜĞÜ İYİ OLMUŞTUR.
    SIRA EÜAŞ’ta diyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir