Elektrik

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kuruldu

AA

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kararnamenin amacı, barışçıl kullanım ilkesi esas alınarak, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevreni ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumluluklarını ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumu’nun teşkilat, görev yetki ve sorumlulukları ile personelinin özlük haklarına ilişkin esasları belirlemek olduğu belirtildi.

Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, kısa adı ‘NDK’ olan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu.

Kurumun merkezi Ankara’da olması kararlaştırıldı. Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşacak. Kurumun karar organı Kurul olacak. Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirecek ve kullanacak. Kurum kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurum kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek. Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini zafiyete uğratacak, bu faaliyetlerle çelişecek veya faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesini engelleyecek yükümlülükler verilemeyecek. Kurumun mal ve varlıkları Devlet mali sayılacak. Kurumun malları, varlıkları, hak ve alacakları haczedilemeyecek ve rehnedilemeyecek. Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki faaliyetlere ilişkin gerek görülen yerlerde merkeze bağlı birimler kurabilecek.

Kurul; biri Başkan, biri ikinci Başkan olmak üzere; toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı, atamayla birlikte Başkanı ve ikinci Başkanı görevlendirecek.

Kurum personeli, bu KHK ile düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacak. NDK Başkanı ve Kurul üyeleri, söz konusu KHK’nin yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içinde atanacak.

KHK ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) yapılan atıflar NDK’ye yapılmış sayılacak. NDK, nükleer enerji alanında yetkilendirme, denetim ve koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olacak.

KHK ile nükleer düzenleme ve nükleer alanda Ar-Ge çalışmaları ile görevli bulunan TAEK’in bu fonksiyonları NDK ile paylaştırılacak.

KHK kapsamında Türkiye’nin taraf olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi yanında, AB İlerleme Raporları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı INIR Misyon Raporu ve 10. Kalkınma Planı’nda nükleer alanda bağımsız bir düzenleme kurumunun kurulması ve bu sektörde yetkili düzenleyici kuruluş ile bu alanda çalışma ve uygulamalar yapan kuruluşlar ayrıştırılmış olacak.

Öte yandan söz konusu KHK ile NDK’nin kendisine verilen görevleri yerine getirirken ihtiyaç duyacağı her türlü teknik destek, analiz, danışmanlık, denetim, eğitim ve sertifikalandırma gibi hizmetleri yapması amacıyla paylarının en az yüzde 51’i Kuruma ait olan Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ) adlı ile bir anonim şirket kuruldu.

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir