Maden arama ve işletme esasları belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca maden kaynaklarının aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi  amacıyla gerçek ve tüzel kişilere verilecek haklara ilişkin esaslar belirlendi.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Maden Yönetmeli̇ği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılacak.

 

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecek.

 

Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat, arama ruhsatı, buluculuk hakkı ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemeyecek ve her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulacak.

 

Madenler ilgili maddede belirtilen gruplara göre ruhsatlandırılacak ve verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılamayacak.

 

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

 

Bakanlığın “Maden Sahaları İhale Yönetmeliği”ne göre, ihaleler açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler kapalı olarak alınacak.

 

Geçerli kapalı tekliflerin aritmetik ortalamasının yüzde 50’sinin üzerinde kalanlar arasında, açık artırma ihale usulü ile ihaleye devam edilecek. Aritmetik ortalamanın  yüzde 50’sinin üzerinde tek teklifin kalması halindeyse, bu teklife göre ihale sonuçlandırılacak.

 

AA