Akaryakıt

TABGİS’den üyelerine bilgilendirme 

AA

TABGİS, ‘Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin alınması ve yenilenmesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge doğrultusunda, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin alınması ve yenilenmesi ile Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı bulundurma zorunluluğunun hangi koşullara göre gerekmediğine ilişkin TABGİS tarafından üyelerine bir bilgilendirme yazısı gönderildi.
TABGİS’in yayınladığı bilgilendirme yazısı şu şekildeydi:
“11 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge gereği karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetinde yer alan, taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeciler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almak zorundadırlar.

Söz konusu uygulama kapsamında dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar aşağıda sıralanmıştır. Buna göre:

1) TMFB almak ve/veya yenilemek isteyenlerin, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarına (TMGDK) başvurmaları gerekmektedir. TMGDK tarafından hazırlanacak ve Yönergede EK-3 olarak adlandırılan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için düzenlenen rapor alındıktan sonra aşağıdaki belgeler tamamlanıp ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır.
a) Başvuru dilekçesi
b ) İşletmenin ünvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren en son yayımlanmış olan Ticaret Sicil Gazetesinin aslını www.ticaretsicil.gov.tr adresinden sorgulanarak doğrulanması, adı geçen gazetenin www.ticaretsicil.gov.tr adresinde bulunmaması halinde ise, gazetenin noter onayına gerek duyulmadan kopyasının veya Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınmış  işletmenin güncel durumu gosterir yazının ibrazı , (Tüm istasyonlar için ayrı ayrı TMFB alınması gerekli olduğundan her istasyonunuz için de bu evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir)
d) Tüzel kişiliklerde, ünvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu son altı ay içerisinde alınmış Ticaret Odası/Sanayi Odası Faaliyet Belgesinin, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odasindan alınan oda kayıt /faaliyet belgesinin aslı,
e) Tüzel kişiliklerde temsile ve ilzama yetkili kişileri gösterir imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suret, gerçek kişilerde ise imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti, işletmenin ortaklarının tamamının yabancı olması halinde, isletme adina başvuru yapan kisinin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti “Aslı Görülmüştür yapılarak , imza sirkülerinin veya beyannamelerinin iade edilmesi,
f) Yönerge kapsamında olan işletmenin, Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamış ve tescil edilmemiş merkezi ticari adresinin haricindeki şube, temsilcilik, bayi, fabrika, imalathane, irtibat bürosu, şantiye, maden ocağı veya atölye ve benzeri işletmeler için bu fıkranın (d) bendinde istenen belgeler yerine, söz konusu işletmelerin kayıtlı olduğu sendikalardan, odalardan alınmış kayıt veya faaliyet belgesi veya bahse konu işletmeler için herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış herhangi bir izin, ruhsat veya çalışanlar için düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirimi belgesinin ibrazı,
g) Yönerge kapsamında TMFB alma talebinde bulunan ve “Adi Ortaklık” adı altında kurulup faaliyette bulunan işletmelerin, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve her bir ortağa ait bilgi ve belgelere ilave olarak, adı ortaklığa ortak olan gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı olarak “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usül Esaslar Hakkında Yönerge” kapsamında yükümlülük ve sorumluluğunun müteselsil olarak ortaklar arasında paylaşımının bilgisinin yer aldığı adi ortaklık sözleşmesinin ibrazı.

1) Mevcut 5 yıllık TMFB belgenizin süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitse dahi, iştigal konularının netlik kazanması için TMFB Belgenizin 31.12.2019 tarihine kadar yenilenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yenileme işlemi için bulunduğunuz bölgedeki yetkilendirilmiş TMGDK tarafından hazırlanacak Yönerge ekinde yer alan EK-3‘deki rapor doğrultusunda, EK-2’de yer alan faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğu belirtilerek yine Ek-3’te yer alan rapor ve ekleri ile birlikte ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. İnceleme ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işletmelerin TMFB’leri iptal edilecektir.

2)Yönergenin yayımlandığı tarihten önce TMFB alan işletmelerin Ek3’te yer alan raporda işletmenin faaliyet konusunun yönerge kapsamı dışında kaldığının belirtilmesi halinde ilgili Bölge Müdürlüğünce işletmenin TMFB’si iptal edilecektir.
3) Öz mal tankeri olmayan işletmeler tehlikeli madde yönüyle BOŞALTAN sorumluluğunu Ek’te yer alan ADR Kapsamında Faaliyet Konusu Devri Sözleşmesi ile Taşımacıya devretmiş ise, sadece ALICI konumunda olup, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmak zorunda değillerdir. Ancak TMFB alınması zorunludur. Sadece ALICI konumunda olunsa dahi, nakliye hizmetini dışarıdan alan istasyonların anlaşma yaptıkları taşıma firmalarının aynı zamanda BOŞALTAN yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için TAŞIMACI+BOŞALTAN olarak TMFB sahibi olmaları zorunludur. Eğer bu firmalar sadece TAŞIYICI ise, boşaltma işlemi için bir sözleşme çerçevesinde hizmet alınmıyorsa, bu durumda BOŞALTAN bayi olacağından Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu doğacaktır.
Bir başka örnek ise, öz malı tankeri olmayan bir bayi, dış satışları için dışarıdan nakliye ile bu faaliyetini gerçekleştiriyorsa bu durumda da GÖNDEREN olarak TMGD zorunluluğu yine doğacaktır.
Sonuç olarak, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alınması Yönerge kapsamına giren tüm işletmeler için zorunlu olup, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunda ise, öz mal tankeri olmayan ALICI konumundakiler için belirleyici unsur, hizmet alınan firmalarla yapılan sözleşmelerin içeriğidir. Bu hususlara dikkat edilerek işletmenizle ilgili Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesi gerektiğini önemle bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son güncelleme: 21:43 5 Temmuz 2019