Akaryakıt

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Tebliğinde değişiklik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlandı.  Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna atıfda bulunarak sadeleştirildi.

Buna göre, piyasaya sunumu yapılan madeni yağların; yanılmaya yol açmayacak, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile kullanıcıya ulaşmasını sağlamak üzere, sahip olmaları gereken teknik niteliklerine, ambalaj bilgilerine ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı. Madde içinde ‘tüketiciye’ ifadesi yerine ‘kullanıcıya’ ifadesi getirildi.

Bu Tebliğ, madeni yağların piyasada izlenebilirliğinin, ilgili mevzuata uygun olarak piyasaya sunumunun sağlanabilmesi, çevreye zarar verilmemesi, amaç dışı kullanımının engellenmesine ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esasları kapsayacak. Maddeden ‘Ürün güvenliği ile kullanıcı haklarına ilişkin hususlarda gerekli yükümlülüklerin sağlanmasına’ ifadesi çıkarıldı.

‘Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü, Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları, Ürün: Piyasaya arz edilmesi hedeflenen tüm ürünleri, Yetkili Kuruluş: Ürünlere ilişkin mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan ve 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini, kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla uygulayacak olan kamu kurum veya kuruluşu’ tanımları tebliğden çıkarıldı.

Tebliğin ikinci bölüm başlığı ‘Üretim, Ambalajlama ve Teknik Düzenlemeden Doğan Yükümlülükler’ şeklinde değiştirildi.

Madeni yağ üreticileri veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya teknik düzenlemelere uygun madeni yağ arz etmek zorunda olacak. ‘Güvenli ürün arz etmek zorundadır’ ifadesi ‘teknik düzenlemelere uygun madeni yağ arz etmek zorundadır’ şeklinde değiştirildi.

Piyasaya arz edilen madeni yağların, piyasa gözetim ve denetimi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak.

“Bir madeni yağın ilgili mevzuat gereklerine uygun olmasına rağmen, temel gerekleri karşılamadığı ve çevre ve insan sağlığı için bir tehlike oluşturduğu tespit edilir ise Kurum, ülke sınırları içinde bu ürünün piyasaya arz edilmesini geçici olarak yasaklar. Kontrol sonucunda ürünün çevre ve insan sağlığı yönünden güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Kurum;

a) Ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını,

b) Piyasaya arz edilmiş olan ürünlerin piyasadan toplanmasını,

c) Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkânsız olduğu durumlarda, ilgili diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, taşıdıkları risklere göre kısmen veya tamamen imha edilmesini sağlar” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

 

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir