Akaryakıt

LPG Lisans Yönetmeliğinde değişiklik taslağı görüşe açıldı

AA

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

 

“Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) web sitesinde görüşe açıldı. Yönetmelik taslağı 23 Ağustos 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

 

Buna göre, yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek.

Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamayacak.

Lisans almak isteyen kişiler; lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurulacak.

LPG Dağıtıcı Lisansı için; başvuru sahibi tüzel kişinin, LPG tesislerinin kurulmasında ve işletilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca istenen imar, toplum ve çevre, iş sağlığı, güvenlik, teknik düzenlemeler ve benzeri konularda bir sakınca bulunmadığını gösterir, tesisin kuruluş ve işletilmesine yönelik ruhsat, izin ve belgeleri tamamlaması gerekecek.

Dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama, dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması zorunludur. Faaliyetlerin icrasında fiziki varlıkların temini açısından taahhüt üzerinden işlem yapılamayacak.

Ayrıca dağıtıcı lisansı başvuru sahipleri elektronik ve yazılı tebligata esas iletişim bilgilerini içeren beyanı Kuruma sunar ve lisans süresince güncel tutacak.

LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunacak.

LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğunu belgeleyerek Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorunda olacak.

Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on beş iş günü içerisinde tamamlanacak.

Lisans başvurularına ilişkin talepler, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilecek.

Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilecek. LPG Dağıtıcı Lisanslarında taşıma bilgilerine ilişkin tadil başvuruları ile LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı, LPG Taşıma Lisanslarına ilişkin tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer tüm tadiller Kurulca sonuçlandırılacak.

Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin başvurması suretiyle yapılabilecek. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erecek.

Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep edecek. Bu süre LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde üç ay olarak uygulanacak. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla. söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlü olacak.

LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, otogaz bayilerine ve dökme LPG kullanıcılarına LPG ikmalinde kullanacağı araçları lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirilecek.

Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapılmayacak.

Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içerisinde Kuruma bildirilecek.

Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti için LPG Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur. Karayolu ile LPG taşıma faaliyeti lisansa tabi olmayacak.

Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların bir önceki on iki aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınacak.

İlgili maddelerle ilgili görüşlerin 23 Ağustos 2017 tarihine kadar kkilavuz@epdk.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekiyor.

 Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir