Akaryakıt

Gözler ikincil mevzuatta

AA

Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarında önemli değişiklikler içeren kanun teklifleri, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler EPDK’nın yapacağı ikincil mevzuat düzenlemelerine çevrildi.

Sayısal kriter getirilebilecek

Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun özellikle 30. Maddesiyle yapılan değişiklikler ışığında, EPDK’nın yapacağı düzenlemeler merakla bekleniyor. Söz konusu maddeyle dağıtıcı lisansı başvurularında bayi sayısı ve depolama kapasitesi gibi sayısal kriterler getirilmesinin önü açıldı. EPDK’nın yapacağı ikincil düzenlemeyle, bu konuda ne tür kriterler getirileceği ve uygulama esasları belirlenecek.

Teminat mektubu istenebilecek

Petrol ve LPG piyasalarında uygulanan idari yaptırımlar ile idari para cezalarına ilişkin önemli değişikliklerin yapıldığı kanunla, petrol piyasasında EPDK’nın lisans sahiplerinden teminat mektubu istemesine de olanak sağlandı. EPDK, yine yapacağı ikincil düzenlemeyle, teminat mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği gibi hususları belirleyecek.

Haberin tamamı…

Gözler ikincil mevzuatta

Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarında önemli değişiklikler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler EPDK’nın yapacağı ikincil mevzuat düzenlemelerine çevrildi.

Petrol ve LPG sektörlerini de yakından ilgilendiren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun özellikle 30. maddesiyle yapılan değişiklikler ışığında, EPDK’nın yapacağı düzenlemeler merakla bekleniyor. Söz konusu maddeyle dağıtıcı lisansı başvurularında bayi sayısı ve depolama kapasitesi gibi sayısal kriterler getirilmesinin önü açıldı. EPDK’nın yapacağı ikincil düzenlemeyle, bu konuda ne tür kriterler getirileceği ve uygulama esasları belirlenecek.

Teminat mektubu istenebilecek

Petrol ve LPG piyasalarında uygulanan idari yaptırımlar ile idari para cezalarına ilişkin önemli değişikliklerin yapıldığı kanunla, petrol piyasasında EPDK’nın lisans sahiplerinden teminat mektubu istemesine de olanak sağlandı. EPDK, yine yapacağı ikincil düzenlemeyle, teminat mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği gibi hususları belirleyecek.

Kaçakçılığa yüksek ceza

Petrol Piyasası Kanunu’nun, “idari para cezaları” başlıklı maddesi değiştirildi. Buna göre, fiiller niteliği itibarıyla ‘düzeltme imkanı olan fiiller’, ‘düzeltme imkanı olmayan fiiller’ ve ‘akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller’ olmak üzere sınıflandırılacak. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar öngörüldü.

Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için soruşturma açma veya idari para cezası uygulanmadan önce ihtar müessesi getirilecek. İhtara rağmen mevzuata aykırı durumunu gidermeyenler için öncelikle geçici durdurma yapılacak, devamında düzeltmeyenler için soruşturma neticesinde idari para cezası uygulanacak.

Petrol Piyasası Kanunu’na göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti halinde lisans iptal edilecek. Kaçak ürün ikmal edenlerin lisansı da iptal edilecek. Teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlü olacak. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alacak. Mühürlemeye rağmen faaliyetlerini sürdüren kişiler ile suçun işlenişine iştirak eden yetkililer hakkında TCK’nin ilgili hükümleri uygulanacak.

Kanunla, nitelikli fiiller daha ağır cezaya muhatap olacak şekilde fiili işleyenlerin, ekonomik kazançlarıyla orantılı olarak nispi idari para cezasını öngörecek şekilde idari para cezaları yeniden düzenlenecek. İdari para cezaları 110 bin lira ile 3 milyon lira arasında uygulanacak. Bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları iki kat olarak uygulanacak.

Otogaz bayilerine yönelik yaptırımlar

Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın yapılması, eşit durumdaki alıcılara, eşit hak ve yükümlülük tanıma, farklı şartlar uygulamama hükmünün ihlal edilmesi, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında, otogaz bayilik faaliyetinde bulunanlar dışındaki sorumlulara, 500 bin liradan az olmamak ve 10 milyon lirayı geçmemek üzere ceza verilecek.

Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması, otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında da sorumlulara, 100 bin liradan az olmamak ve 500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

Petrol stoku tutma yükümlülüğü

Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için 250 lira ceza verilecek. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmayacak. Bu kapsamda uygulanan para cezası, ulusal petrol stokunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılacak. Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi halinde idari para cezaları 2 kat artırılarak uygulanacak.

Kanunla, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde ekleniyor. Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve EPDK tarafından idari para cezası henüz uygulanmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için lisansı devam edenlere, mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri için imkan tanınacak, giderilmemesi halinde ise soruşturma açılacak.

Kaçak akaryakıtla mücadele

Kanuna göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında, kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce işlenen, EPDK tarafınan idari para cezası henüz uygulanmamış olan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan fiiller için ihtar yapıldıktan sonra, sonuca göre gerekirse soruşturma açılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla EPDK kararına bağlanmış ancak tahsilatı tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen fiil için Petrol Piyasası Kanunu’yla daha düşük bir idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi halinde ilgili vergi dairesince asgari maktu hadden tahsil edilecek.

Kaçak akaryakıtla mücadele ile ilgili düzenlemenin kanuna eklendiği tarih olan 11 Nisan 2013 tarihinden önce kira sözleşmesi veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilerek lisanslandırılmış tesislerde kaçakçılık fiiline mal sahibinin karışmadığı hallerde tesise ilişkin kısıtlamalar kaldırılacak. Böylelikle mal sahiplerinin kendilerinden kaynaklanmayan durum yüzünden oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki lisans sahibi kişilerin, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine ve EPDK kararlarına aykırı davranması halinde, Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiiller için 30 gün içinde aykırılığı giderecek. Aksi halde geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti, 60 gün süreyle geçici olarak durdurulacak.

Niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olan fiilin tespit tarihinden itibaren 2 yıl içinde tekrar edilmesi halinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti 60 gün süreyle geçici olarak durdurulacak.

Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse faaliyetin durdurulmasına devam edilerek, soruşturma başlatılacak ve gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Geçici durdurma sonrasında, mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması halinde geçici durdurma hali sona erdirilecek.

Mevzuata, lisans hükümlerine ve EPDK kararlarına aykırı davranılması halinde, niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan fiiller ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ilgililer hakkında EPDK tarafından doğrudan idari soruşturma başlatılarak, gerekli yaptırımlara karar verilecek.

Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti, niteliği itibarıyla düzeltme imkanı olmayan ve kötü niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle EPDK tarafından geçici olarak durdurulabilecek.

Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet gösterildiğinin tespiti halinde tesisler, lisans alınıncaya veya lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenecek ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılacak.

Teminat istenebilecek

Kanunla, dağıtıcı lisansları için bayilik teşkilatı, depolama kapasitesi gibi hususlarda düzenleme yapılabilmesine yönelik olarak, “bayi sayısı, depolama kapasitesi konularında sayısal büyüklüklerle sınırlama yapılmaz” ibaresi, Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesinden çıkarıldı.

EPDK, petrol piyasasına ilişkin katılma payı veya oluşabilecek kamusal zararların tahsil ve tazmininde yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla lisans sahiplerinden bu düzenleme kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere teminat mektubu talep edebilecek. Böylece petrol piyasasında kısa süre faaliyet göstererek ve mevzuata aykırı davranışlar gösterme niyetinde olan taraflara karşı caydırıcılık artırılacak. Kanunla, yerli üretici firmaların Türkiye’de ürettiği ve sattığı ham petrolün fiyatlandırılmasında da değişikliğe gidiliyor.

Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. Yerli üreticilerin Türkiye’de petrol arama ve üretim konularında daha çok yatırım yapmaları sağlanarak, yerli üretimin artmasına katkıda bulunulabilecek.

26 API gravitesi altındaki petroller için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri tarif etmekte kullanılan Arap Heavy petrolü, hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat dalgalanmalarında daha dengeli davranması sebebiyle “Ras Gharib” yerine Petrol Piyasası Kanunu kapsamına alındı.

Kanuna göre, MTA’nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına imkan tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere, piyasa şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı kanunlardan, KHK’lerden muafiyet ve istisnalar getiriliyor.

10. Türkiye Enerji Zirvesi 1. Danışma Kurulu toplandı

 

 

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir